Godkendte leverandører

Leverandør Alkolåsordning

Alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås kan installeres og serviceres af godkendte leverandører.

De første godkendte leverandører


Jawin Safe Trip
Læborgvej 66
6650 Brørup
KLIK HER

 

 

Krav til alkolåsen

§ 3. Alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås, skal opfylde kravene i standarden DS/EN 50436-1 samt kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Alkolåsens håndenhed skal i forbindelse med installationen, jf. § 6, påføres en mærkat, som angiver det fulde navn og fødselsdato på personen med kørekort med vilkår om alkolås. Mærkaten må ikke kunne fjernes, uden at angivelserne ødelægges.

§ 4. Alkolåsen skal være indstillet, således at

1) der for at kunne starte køretøjet kræves en udåndingsprøve, hvor volumen i udåndingsluften er mindst 1,2 liter, og alkoholkoncentrationen i udåndingsluften ikke overstiger 0,25 mg alkohol pr. liter luft,
2) der kræves en ny udåndingsprøve, hvis køretøjets motor ikke startes inden for 5 minutter efter, at der er afgivet udåndingsprøve, eller –hvis motoren har været slukket i mere end 5 minutter,
3) alkolåsen kræver en supplerende udåndingsprøve på et tilfældigt valgt tidspunkt inden for 20-90 minutter efter den forudgående udåndingsprøve,
4) supplerende udåndingsprøve, jf. nr. 3, skal afgives senest 20 minutter efter, at alkolåsen har afgivet signal, jf. stk. 2 og 3,
5) det ikke er muligt at afgive en ny udåndingsprøve, før der er gået 5 minutter efter, at en udåndingsprøve er afvist på grund af for høj alkoholkoncentration, jf. nr. 1.

Stk. 2. Alkolåsen skal afgive et lydsignal, når der kræves udåndingsprøve eller supplerende udåndingsprøve, jf. dog stk. 3. Hvis den supplerende udåndingsprøve ikke afgives inden for den afsatte tid, jf. stk. 1, nr. 4, skal der afgives et kraftigt lydsignal.. Lydsignalet skal først afbrydes, når motoren slukkes, eller når der afgives en supplerende udåndingsprøve, der godkendes.

Stk. 3. Alkolåse, som er installeret på knallert eller på motorcykel skal afgive lyssignal i stedet for lydsignal.

Stk. 4. Vejledning til føreren om betjeningen af alkolåsen og meddelelser om godkendte og afviste udåndingsprøver skal fremgå af håndenhedens display og skal kunne vises på dansk.

§5. Alkolåsens log-fil skal registrere følgende typer af hændelser med dato og klokkeslæt:

1) Samtlige udåndingsprøver med oplysning om alkoholkoncentration, inklusive udåndingsprøver, som afgives i forbindelse med service.
2) Når alkolåsen slår forbindelsen til motorens tænding til eller fra.
3) Når køretøjets motor startes, er i gang eller slukkes, eller når køretøjet er i bevægelse. For køretøj med automatisk ”stop and go” system er det ikke et krav, at slukning og igangsætning, der sker automatisk, registreres i log-filen.
4) Når en supplerende udåndingsprøve ikke er blevet afgivet inden for den afsatte tid, jf. § 4, stk. 1, nr. 4.
5) Når alkolåsens håndenhed kobles til eller fra under kørslen, eller der i øvrigt er konstateret forsøg på deaktivering eller manipulation af alkolåsen.
6) Til- og frakobling af alkolåsens strømforsyning samt varigheden heraf.
7) Når køretøjet har været startet, uden at der er afgivet en udåndingsprøve, som opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1.

Kapitel 3

Installation og service af alkolås

§ 6. Alkolåsen må kun installeres, serviceres og afinstalleres på et af leverandøren anvist serviceværksted.

Stk. 2. Det påhviler leverandøren at sikre, at der i hver region i Danmark kan anvises mindst ét værksted, der kan installere, servicere og afinstallere alkolåsen. Oplysninger om godkendte værksteder skal gøres tilgængelige for offentligheden.

Stk. 3. Det påhviler endvidere leverandøren at sikre, at værkstederne har uddannet personale, der kan varetage opgaven, og at værkstederne råder over det korrekte udstyr til at installere og servicere leverandørens alkolås.

§ 7. Service skal foretages med højst 6 måneders mellemrum og skal omfatte både kalibrering af alkolåsen og udlæsning af data fra alkolåsens log-fil.

Stk. 2. Service af alkolåsen udføres efter leverandørens anvisninger. Det er leverandørens ansvar at sørge for, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for udførelsen af service.

Stk. 3. Meddelelse om service skal vises i håndenhedens display senest 7 dage før, at servicen skal udføres og herefter med minimum 1 dags interval, indtil service er udført.

§ 8. Alkolåsen skal indstilles således, at der stilles krav om ekstra service, hvis

1) køretøjet har været startet, uden at der er afgivet en udåndingsprøve, som opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1,
2) der i mindst 5 tilfælde siden sidste service er afgivet udåndingsprøver, som ikke opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1 om for høj alkoholkoncentration,
3) batterispændingen har været afbrudt mere end 3 gange siden sidste service, eller
4) der i mindst 5 tilfælde siden sidste service er afgivet supplerende udåndingsprøver, som ikke opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 1 om for høj alkoholkoncentration
5) der i mindst 5 tilfælde ikke er afgivet supplerende udåndingsprøve inden for den afsatte tid, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, eller
6) der er tekniske fejl ved alkolåsen.

Stk. 2. Alkolåsen skal være indstillet således, at den forhindrer, at køretøjet kan startes, hvis der ikke er blevet foretaget service på alkolåsen senest 7 dage efter, at service skulle have været udført.

Stk. 3. I tilfælde, hvor alkolåsen forhindrer, at køretøjet kan starte, skal alkolåsen kunne deaktiveres i op til 6 timer ved indtastning af en engangskode i kombination med udåndingsprøve.

§ 9. Bestemmelserne i §§ 3-5, § 7, stk. 3, og § 8 samt tidsfristen i § 7, stk. 1, gælder ikke for alkolåse, der er lovligt markedsført i en anden EU/EØS-stat på grundlag af nationale bestemmelser med tilsvarende indhold som de nævnte bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Trafikstyrelsen afgør, om nationale bestemmelser i en anden EU/EØS-stat har tilsvarende indhold som bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes efter reglerne i EU-forordning 764/2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat.

Kapitel 4

Leverandørens forpligtelser

§ 10. Det påhviler leverandøren at underrette Trafikstyrelsen om eventuelle ændringer, som har betydning for leverandørens forpligtelser i henhold til godkendelsen, herunder om

1) fejl eller mangler ved alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås, og

2) ændringer i tegningsretten eller øvrige, relevante ændringer i leverandørens virksomhed.

Kapitel 5

Afsluttende bestemmelser

§ 11. Trafikstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse efter § 1, hvis en eller flere af betingelserne for godkendelsen ikke længere er opfyldt.

§ 12. Trafikstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Transportministeriet.

Stk. 2. Transportministeriets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.